Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Jitiizer doniarock josse bongel 2014 - JitiizeR Aaipop 2009 - JitiizeR Jitiizer streekein - JitiizeR
Jitiizer spile op 2 juli 2022 op Muzuder Iepen Loft Festival yn Reduzum
Jitiizer spile op 18 april 2022 op Aaipop
Jitiizer spile op 27 febrewaris 2022 yn it bolwurk yn Snits