Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Jitiizer streekein 2013 - JitiizeR Jitiizer new york toer - JitiizeR Jitiizer streekein - JitiizeR

Berne 19 febrewaris 1969.

 

Oant syn tredde jier like it krekt of wie der in trochsnee jonkje. Mar op de peuterskoalle kaam de artistyke kunde nei boppe.

 

JossE mocht oe sa graach tekenje en skilderje. Sa hat der doe ek de auto fan syn âlden ûnder hannen nommen. Dy wie op dat stuit neat mear wurdich, mar hjoed de dei koe der wolris mear opbringe dan in skilderij fan Herman Bôle. 

jitiizer josse 2013