Jitiizer streekein 2013 - JitiizeR Jitiizer miami ink 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer miami 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR

 

Berne 24 july 1968.

 

WilsoN hat in obsesje foar hier. Keal by de geboarte en dernei hat de kapper ek noait in reade sint oan him fertsjinne.

 

Technyk is WilsoN syn passy. In fyts kin lykegoed efterút ride of op ien tsjil. In auto wurdt pas nijsgirrich at der in hiel protte silinders yn sitte. En in kompjoeter moat gewoan dwaan wat de baas wol.


jitiizer wilson 2013