Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Jitiizer doniarock podium 2014 - JitiizeR Jitiizer skyline new york - JitiizeR Jitiizer streekein - JitiizeR

 

Berne 24 july 1968.

 

WilsoN hat in obsesje foar hier. Keal by de geboarte en dernei hat de kapper ek noait in reade sint oan him fertsjinne.

 

Technyk is WilsoN syn passy. In fyts kin lykegoed efterút ride of op ien tsjil. In auto wurdt pas nijsgirrich at der in hiel protte silinders yn sitte. En in kompjoeter moat gewoan dwaan wat de baas wol.


jitiizer wilson 2013