Jitiizer doniarock 2014 - JitiizeR Jitiizer skyline new york - JitiizeR Jitiizer miami 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer doniarock podium 2014 - JitiizeR

24-01-2011 - Op nei de cruise

Wat hawwe wy goed sliepen fannacht! In oere as elf de bonken yn de bak en RikuS skarrelt om ien oere al wer om. Hy moat pisje, mar hinget erges yn de gerdinen. Om twa oere bellet Tommy syn baas at hy em efkes by de garage wij helje kin. Om fjouwer oere hawwe wy de sliep skjin ut en moatte us oant 6:30 sjen te fermeisjen. Doe hawwe wy in goed fet stik fretten han, sadat de brune op reis kin.

Wy kinne pas om 12:00 op de boat, dus earst wat sightseeing en in stik as wat Buds.

 

2011 01 24 08 44 19
2011 01 24 08 01 39
2011 01 24 10 04 29
2011 01 24 10 20 44
2011 01 24 10 28 17
2011 01 24 08 59 51
2011 01 24 10 04 29
2011 01 24 17 08 17
2011 01 24 20 57 44
2011 01 24 23 29 05