Jitiizer streekein - JitiizeR Jitiizer miami 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer doniarock 2014 - JitiizeR Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR

30-01-2011 - Last day in USO

USO? Yep, the United States of Obesitas.

 

Noja, foar us de leste dei yn Miami. Wy hawwe de fytsen noch, dus mar efkes wat miles on the peddels. Earst nei Star Island, it eilan wer't alle djoere minsken wenje.Wolst miene dat wy der op meie? Nee dus, net rinne, net fytse, allinnich mei de auto. En wy mochten net in auto liene fan in star. Dan net! Op nei Palm Island, yts minder luks, mar ek hiel moaie optrekjes en cars.

 

2011 01 30 10 01 55
2011 01 30 10 10 00
2011 01 30 10 15 00
2011 01 30 10 29 35
2011 01 30 10 58 47
2011 01 30 11 06 16